Dr Michael Linkletter Head of Dept

Degree: 
PhD Harvard University
Sister Saint Veronica Professor of Gaelic Studies
Phone: 
(902) 867-3632
Fax: 
(902) 867-5395
Building: 
Immaculata Hall
Office: 
207A
email: 
mlinklet@stfx.ca

Michael Linkletter is an associate professor and holder of the Sister Saint Veronica Chair in Gaelic Studies. He is the head of the Department of Celtic Studies and holds a Masters and PhD in Celtic Languages and Literatures from Harvard University with a doctoral dissertation entitled “Bu Dual Dha Sin (That Was His Birthright): Gaelic Scholar Alexander Maclean Sinclair (1840-1924).” As an undergraduate Michael attended St. Francis Xavier University where he received degrees in Celtic Studies and History. He has been teaching at StFX since 2001.

His research interests vary from medieval Irish and Welsh narrative tradition, to the historical development of Celtic Studies as an academic field, to the history, culture, and literature of the Scottish Gaels in Canada.  Please see Dr Linkletter's homepage for further details. In 2017-18, he will be teaching CELT 131 & 132: Celtic Civilizations I & II, CELT 352: Folklore of Scotland & Nova Scotia, and CELT 341: Scottish Gaelic Poetry.

'S e co-ollamh agus ceannard na roinne a th' ann am Mìcheal Linkletter agus tha e 'na ghlèidheadair de Chathair na Peathar Naomh Veronica ann an Gàidhlig. Tha MA agus PhD aige bho Oilthigh Harvard ann an cànainean agus litreachasan Ceilteach le tràchdas a sgrìobh e “Bu Dual Dha Sin” air sgoilear na Gàidhlig Alasdair MacIlleathain Sinclair (1840-1924). Chaidh Mìcheal gu Oilthigh Naoimh Fransaidh Xavier airson BA ann an Ceiltis agus BA eile ann an Eachdraidh. Thòisich e aig NFX ann an 2001. 

Tha ùidh rannsachaidh aige ann an iomadh rud, ach gu h-àiridh ann an eachdraidh, cultar is cànan nan Gàidheal an Canada, ann an litreachas na Seann Ghàidhlig is Chuimris agus ann an eachdraidh an Eòlais Cheiltich fhèin. Cuiribh sùil air an làrach-lìn aige airson tuilleadh fiosrachaidh. Ann an 2017-18, bidh e a' teagasg cùrsaichean ann an Sìobhaltas Ceilteach agus beul-aithris is bàrdachd Ghàidhlig.